Statut Bratovštine Marijanski zavjet za Domovinu

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, 74/14 i 70/17), Skupština Bratovštine Marijanski zavjet za Domovinu, na sjednici održanoj 8. prosinca 2018. godine donosi

STATUT BRATOVŠTINE

MARIJANSKI ZAVJET ZA DOMOVINU

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područja djelovanja Bratovštine Marijanski zavjet za Domovinu (u daljnjem tekstu: Bratovština), sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; uvjeti i način učlanjivanja u Bratovštinu te prestanak članstva u Bratovštini, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Bratovštine, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanja mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, imenovanje i opoziv likvidatora Bratovštine; međusobna prava i obveze Bratovštine i ustrojstvenih oblika, prestanak postojanja Bratovštine, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Bratovštine, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Bratovštine te druga pitanja značajna za Bratovštinu.

Članak 2.

Bratovština je dobrovoljna i izvanstranačka udruga vjernika, hodočasnika, veterana Domovinskog rata i njihovih obitelji i mladih koja je osnovana u svrhu razvijanja i njegovanja zadataka utvrđenih ovim Statutom. U okviru svojeg djelovanja, Bratovština će organizirati i provoditi ciljeve i zadatke obuhvaćene Statutom.

NAZIV I SJEDIŠTE BRATOVŠTINE, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA

Članak 3.

Naziv Udruge je: Bratovština Marijanski zavjet za Domovinu.

Skraćeni naziv Udruge je: Marijanski zavjet.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Veliko vijeće.

Članak 4.

Bratovština je neprofitna pravna osoba registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagrebu. Radi ostvarenja svojih ciljeva, Bratovština se može učlanjivati u saveze i druge udruge i organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva te može surađivati s društvenim i vjerskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim tijelima, pri čemu odluku o tome donosi Skupština.

Članak 5.

Bratovština ima pečat pravokutnog oblika, veličine 30 x 55 mm, sa sljedećim natpisom: Bratovština Marijanski zavjet za Domovinu. Na pečatu se nalazi znak Marijanskog zavjeta za Domovinu. Za računovodstvene i administrativne poslove upotrebljava se pečat Bratovštine istog sadržaja i oblika, veličine 20 x 40 mm.

Članak 6.

Bratovština ima svoj znak i zastavu na kojima se nalazi glava lika Djevice Marije, hodočasnici i natpis: Marijanski zavjet za Domovinu.

ZASTUPANJE

Članak 7.

Bratovštinu zastupaju predsjednik i tajnik Bratovštine. Predsjednik može ovlastiti i druge osobe za zastupanje. Oni su ujedno ovlašteni potpisnici u ime i za račun Bratovštine. Uz predsjednika, Bratovštinu predstavljaju dopredsjednici i još jedna osoba koja je član Velikog vijeća, a odluku o tome donosi Veliko Vijeće.

CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI BRATOVŠTINE

Članak 8.

Ciljevi Bratovštine su:

 • očuvanje vrijednosti i ugleda veterana Domovinskog rata
 • poticanje suradnje, komunikacije i mobilnosti veterana Domovinskog rata
 • poticanje konstruktivnije uključenosti u društvene procese na svim razinama, osvješćivanje društva, a osobito mladih o vrijednostima Domovinskog rata te promicanje njegovog objektivnog prikaza
 • ublažavanje štetnih posljedica uzrokovanih marginalizacijom veterana i obezvrjeđivanjem Domovinskog rata te prevencija istih
 • upoznavanje i promicanje kulturne, prirodne  i povijesne baštine Republike Hrvatske
 • poticanje na međugeneracijsku solidarnost
 • očuvanje tradicionalnih vrijednosti
 • poticanje na zajedništvo vjernika iz cijele Domovine
 • promicanje društvene solidarnosti, interkulturalni dijalog, pomoć žrtvama katastrofa i sukoba
 • cijeniti i poštovati Marijanski zavjet za Domovinu po uzoru na pretke koji su se u teškim trenucima zavjetovali.

 

Sukladno ciljevima, područja djelovanja Bratovštine su: branitelji i stradalnici, duhovnost, demokratska politička kultura, kultura i umjetnost, ljudska prava, međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje, održivi razvoj, socijalna djelatnost, zaštita zdravlja te zaštita okoliša i prirode.

Članak 9.

Djelatnosti Bratovštine su:

 • promicanje hodočasničkog puta kao životnog zavjeta, koji se po dionicama prolazi godinama, svatko prema svojim mogućnostima te ga je moguće shvatiti i kao višegeneracijski zavjet
 • precizno definiranje, označavanje i uređenje staze, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, na hodočasničkom putu koji povezuje glavna marijanska svetišta u Republici Hrvatskoj, od Aljmaša do Dubrovnika
 • izdavanje brošura, potvrda („hodočasničke putovnice“), te raznih publikacija iz područja djelatnosti sukladno Zakonu
 • animiranje i poticanje studenata i veterana Domovinskog rata kako bi dali hodočasnički zavjet za Domovinu i poginule branitelje putem predavanja, seminara i javnih tribina
 • poticanje veterana Domovinskog rata, mladih i obitelji na prigodna hodočašća
 • promicanje istine o Domovinskom ratu kroz predavanja, seminare, simpozije, izdavaštvo i druge oblike
 • obilježavanje pojedinih događaja iz Domovinskog rata te edukacija o njihovom značenju
 • uključivanje lokalne zajednice kojom hodočasnički put prolazi i promoviranje njenih posebnosti te ekonomskih, kulturnih i turističkih potencijala
 • suradnja sa srodnim udrugama i organizacijama iz zemlje i inozemstva
 • organiziranje aktivnosti društvenog, duhovnog, ekološkog i edukativnog karaktera
 • organizacija humanitarnih akcija s ciljem pomaganja veterana slabijeg imovinskog stanja i ostalih u potrebi, pomaganja ugroženim pojedincima i skupinama za poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih
 • organiziranje posebnih kampova na rutama za provedbu posebnih programa
 • medijsko djelovanje radi informiranja o radu Udruge
 • suradnja s nadležnim državnim tijelima, lokalnom zajednicom, Crkvom, institucijama i drugim pravnim osobama u svrhu provođenja ciljeva i djelatnosti Bratovštine te suradnja s drugim domaćim i stranim udrugama i međunarodnim organizacijama koje imaju slične ili iste ciljeve
 • osmišljavanje, pisanje i provođenje projekata za EU fondove vezanih za zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost, očuvanje povijesne i kulturne baštine, vjerski turizam, regionalni razvoj, sportsko-rekreacijski sadržaje, socijalnu uključenost
 • proizvodnja, promocija, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
 • poticanje, promocija i razvoj društveno odgovornog ponašanja i poslovanja, eko-društvene ekonomije i društvenog (socijalnog) poduzetništva osnivanjem društveno odgovornog poduzeća, predlaganjem programa, projekata, organiziranjem seminara, okruglih stolova i sl.
 • organizacija duhovnih molitvenih aktivnosti i programa, okupljanja, duhovnih obnova, molitava za branitelje, mlade i sve ostale članove udruge i druge zainteresirane uz vodstvo svećenika kao duhovnika u Zagrebu i u drugim dijelovima Republike Hrvatske i izvan nje
 • organiziranje radionica i provođenje projekata i programa u svrhu obavljanja socijalne djelatnosti, podrške različitim marginaliziranim skupinama, prevencije i ublažavanja socijalne isključenosti te omogućavanja integriranja u društvo
 • promicanje i razvoj volonterstva kroz aktivno sudjelovanje i organizaciju projekata i aktivnosti, predavanja, tribina, seminara, radionica

 

 • organiziranje predavanja, javnih tribina i okruglih stolova s naglaskom na zaštitu i promicanje ljudskih prava i dostojanstva osoba te zaštitu od diskriminacije
 • zaštita prava osoba s invaliditetom, pomoć i podrška osobama s invaliditetom, pomoć i podrška starijim osobama, pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, ravnopravnost spolova, pomoć i podrška djeci i obiteljima kroz savjetovanje, organiziranje predavanja, događanja, projekata, tribina
 • pomoć i podrška mladima, pomoć i podrška nezaposlenima i osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti kroz pružanje prilike za usvajanje novih znanja i vještina kroz rad na projektima i aktivnostima Udruge
 • savjetovanje i pomaganje, pružanje psihosocijalne podrške i osnaživanje pojedinaca kojima je to potrebno
 • organiziranjem skupova te individualnih i grupnih susreta u svrhu prevencije nepoželjnih oblika ponašanja, promicanja nenasilja i izgradnje mira
 • očuvanje nematerijalne i materijalne kulturne baštine, tradicije i običaja kroz organizaciju kulturno-umjetničkih događanja glazbeno-scenske umjetnosti, plesne i dramske umjetnosti, manifestacija i festivala, vizualnih umjetnosti (likovnih umjetnosti, dizajna i arhitekture, likovnog amaterizma i sl.)
 • zaštita prava hrvatske dijaspore, uspostava bolje suradnje s Hrvatima izvan Domovine kroz sudjelovanje u projektima sukladno ciljevima Udruge
 • njegovanje zavičajnog identiteta, doprinos smanjenju siromaštva, aktivnostima koje doprinose regionalnom razvoju, oživljavanju i održivom rastu ruralnih područja dijelova Hrvatske kojima prolaze hodočasničke rute
 • zaštita okoliša i prirode, podizanje ekološke svijesti kroz edukacije, seminare i projekte
 • razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja putem seminara, tribina, predavanja, svjedočanstava i promocija koje potiču razvijanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju, zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta, odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode
 • promicanje podizanja kvalitete života i zdravlja i unaprjeđenje kvalitete života kroz hodočašće i poticanje na pješačenje i vožnju bicikla i ostale projekte Udruge sukladno ciljevima Udruge
 • predlaganje nadležnim institucijama i provođenje projekata i programa za očuvanje prirode, podizanje svijesti o zaštiti i održivom korištenju resursa, smanjenju otpada i povećanju recikliranja, značenju energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije

Gospodarske djelatnosti su:

 • izdavačka djelatnost
 • prodaja darovnih donacija bez naknade darivatelju sukladno Zakonu o trgovini
 • promidžbena djelatnost

 

Članak 10.

Bratovština obavlja svoju djelatnost na području Republike Hrvatske i drugih zemalja kojima prolazi hodočasnički put, poštujući propise dotične države.

JAVNOST RADA

Članak 11.

Rad Bratovštine je javan.

Javnost rada Bratovštine ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebice:

 • Pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Bratovštine i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način
 • Putem medija

 

ČLANSTVO

Članak 12.

Član Bratovštine može biti svaka osoba, bez obzira na mjesto stanovanja koja prihvaća obvezu pridržavanja odredbi Statuta i drugih dokumenata Bratovštine.

Osoba koja želi postati članom Bratovštine ispisuje pristupnicu Bratovštini, a odluku o prijemu donosi Veliko vijeće.

Članovi Bratovštine mogu biti i stranci, pod uvjetom utvrđenim ovim Statutom te u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

Članovi mogu biti počasni, pridruženi i redovni.

Počasni članovi mogu biti građani Republike Hrvatske i strani državljani koji su zaslužni za promicanje svrhe i zadaća Bratovštine. Počasne članove proglašava Veliko vijeće.

Redovnim članom Bratovštine može postati osoba iz prvog stavka ovog članka, koja želi aktivno sudjelovati u radu Bratovštine. Redovnim članom Bratovštine se postaje dobrovoljnim pristupanjem, odnosno potpisivanjem pristupnice nakon prelaska barem jedne dionice puta i redovitim godišnjem plaćanjem članarine. O prijemu u redovno članstvo Bratovštine odlučuje Veliko vijeće.

Pridruženim članom Bratovštine može postati osoba iz prvog stavka ovog članka Statuta koja svojom povremenom aktivnošću, materijalnim doprinosom ili duhovnom podrškom sudjeluje u ostvarivanju ciljeva Bratovštine. O prijemu u pridruženo članstvo odlučuje Veliko vijeće.

Članak 13.

Članom Bratovštine može postati isključivo fizička osoba.

Za osobu mlađu od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Bratovštinu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost. Članstvo u Bratovštini dokazuje se upisom u popis članova i članskom iskaznicom.

Visinu članarine određuje Skupština.

Članak 14.

Članovi Bratovštine upisuju se u popis članova koji vodi tajnik Bratovštine.

Popis članova vodi se elektronički, a mora sadržavati podatke o osobnom imenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Bratovštini, kategoriju članstva, datumu prestanka članstva u Bratovštini, adresu stanovanja i broj telefona.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Bratovštine i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

     Članak 15.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 • sudjelovati u radu Bratovštine ili pružati pomoć Bratovštini
 • sudjelovati u duhovnim aktivnostima koje organizira Bratovština
 • svojim radom u Bratovštini doprinositi ugledu Bratovštine
 • zalagati se za razvitak i promicanje Marijanskog zavjeta za Domovinu
 • ponašati se u skladu s etikom Katoličke Crkve
 • poštovati odredbe zakona, Statuta i općih akata Bratovštine
 • biti informirani o radu Bratovštine
 • redovito plaćati članarinu Bratovštini

 

Dodatna prava i obveze redovnih članova su:  birati i biti birani u tijela Bratovštine.

        Članak 16.

Članstvo u Bratovštini prestaje:

 • dragovoljnim istupanjem
 • isključenjem
 • prestankom rada Bratovštine

 

  Članak 17.

Član stegovno odgovara ako krši odredbe ovog Statuta ili svojim postupcima narušava ugled Bratovštine ili u većoj mjeri narušava međuljudske odnose u Bratovštini.

Stegovni postupak provodi Veliko vijeće. U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 • opomena i
 • isključenje.

 

Protiv odluke Velikog vijeća isključeni član može podnijeti žalbu Skupštini, u roku od 15 dana od primitka odluke. Skupština je dužna donijeti odluku o žalbi u roku od 30 dana od primitka žalbe. Odluka Skupštine je konačna.

TIJELA BRATOVŠTINE

Članak 18.

Tijela Bratovštine su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Dva dopredsjednika
 • Tajnik
 • Veliko vijeće

 

Članak 19.

Članovi Bratovštine upravljaju Bratovštinom neposredno na Skupštini i preko izabranih zastupnika

u drugim tijelima Udruge.

Za svoj rad Veliko vijeće odgovara Skupštini.

 

SKUPŠTINA

Članak 20.

Skupština je najviše tijelo Bratovštine.

Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni redovni članovi Bratovštine.

Članak 21.

Sjednice skupštine mogu biti redovne, izborne i izvanredne.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri (4) godine.

Na izvanrednoj sjednici Skupštine razmatra se samo ono pitanje zbog kojega je sazvana. Sjednice Skupštine saziva Veliko vijeće Bratovštine, na vlastitu inicijativu.

O odluci o sazivanju Skupštine Veliko vijeće utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.

Sjednicu Skupštine saziva Veliko vijeće kada to zatraži najmanje 1/3 redovnih članova Skupštine.

U svom zahtjevu predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Veliko vijeće ne sazove Skupštinu u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva, tada je mogu sazvati sami predlagači (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te dan i mjesto održavanja sjednice Skupštine).

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 5 članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 22.

Tajnik šalje poziv za sjednicu pismeno, elektronskom poštom ili telefonski svakom pojedinom članu Bratovštine, najmanje osam dana prije održavanja. Poziv mora sadržavati mjesto i vrijeme održavanja i prijedlog dnevnog reda.

Članak 23.

Skupštini predsjedava predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti dva dopredsjednika. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Bratovštine, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

Članak 24.

Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutno više od polovice članova Skupštine. Ako se u zakazano vrijeme ne okupi dovoljan broj članova, početak se odgađa petnaest (15) minuta, nakon čega rad počinje ukoliko je prisutno minimalno dvadeset posto članova Skupštine. Odluke se usvajaju većinom glasova prisutnih članova Skupštine, osim u slučajevima kada je Statutom predviđena posebna većina (2/3 prisutnih članova Skupštine kod biranja Predsjednika Udruge).

Članak 25.

Skupština većinu odluka donosi javnim glasovanjem. U pojedinim slučajevima Skupština može donositi odluke tajnim glasovanjem, za što je potrebno izabrati komisiju za provođenje glasovanja.

Članak 26.

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuje zapisničar.

Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Bratovštine.

Članak 27.

Skupština Bratovštine:

 • Usvaja Statut Bratovštine i njegove izmjene i dopune
 • Utvrđuje način rada Bratovštine i daje smjernice za njezin rad
 • Usvaja plan rada i financijski plan Bratovštine za sljedeću kalendarsku godinu te izvješće o radu Bratovštine u protekloj godini
 • Usvaja godišnje financijsko izvješće Bratovštine
 • Donosi druge akte i odluke važne za rad Bratovštine
 • Odlučuje o promjeni ciljeva, djelatnosti i gospodarske djelatnosti
 • Odlučuje o udruživanju Bratovštine u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • Bira i razrješava članove Velikog vijeća Bratovštine (predsjednika, dva dopredsjednika, tajnika i ostale članove)
 • Odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Bratovštine
 • Odlučuje o prestanku rada Bratovštine i raspodjeli preostale imovine Bratovštine
 • Bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu
 • Imenuje i opoziva likvidatora Bratovštine
 • Odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Bratovštine

 

VELIKO VIJEĆE

Članak 28.

Veliko vijeće je izvršno tijelo Bratovštine koje obavlja svoje poslove na načelima kolektivnog rada i odlučivanja, a bira ga Skupština, kojoj i odgovara za svoj rad.

       Članak 29.

Veliko vijeće sačinjava sedam izabranih članova Skupštine, predsjednik, dva dopredsjednika i tajnik (jedanaest članova).

Članove Velikog vijeća bira Skupština na četiri godine, s time da mogu biti ponovno birani.

Članak 30.

Predsjednik Bratovštine saziva i rukovodi sjednicama Velikog vijeća. Sjednice Velikog vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u godini dana. Veliko vijeće može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Članak 31.

Veliko vijeće:

 • upravlja Bratovštinom u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Bratovštine
 • izvršava odluke Skupštine
 • predlaže Skupštini Statut i izmjene i dopune Statuta
 • priprema prijedlog godišnjeg programa rada i financijskog plana te prijedlog izvještaja o radu i financijskom poslovanju Bratovštine
 • odlučuje o načinu realizacije programa rada Bratovštine
 • brine o imovini Bratovštine i prikupljanju novčanih sredstava te o načinu ulaganja dobiti u unapređenje djelatnosti Bratovštine
 • donosi opće akte Bratovštine koji nisu zakonom ili Statutom stavljeni u nadležnost Skupštine
 • daje odobrenje za službena putovanja u inozemstvo
 • obavlja i sve druge poslove predviđene ovim Statutom

 

Članak 32.

Rad Velikog vijeća je javan.

Članak 33.

Za svoj rad Veliko vijeće odgovara Skupštini Bratovštine. Skupština može opozvati Veliko vijeće ili pojedine članove ako se u radu ne pridržavaju zakona, Statuta, ako svojim radom uzrokuju štetu, ako neredovito održavaju sjednice ili im ne prisustvuju te ako im rad i ponašanje nije u skladu s etikom Katoličke Crkve.

PREDSJEDNIK BRATOVŠTINE

Članak 34.

Predsjednika Bratovštine bira Skupština na mandat od 4 godine. Predsjednik Bratovštine je po funkciji ujedno i predsjednik Velikog vijeća.

Članak 35.

Predsjednik Bratovštine:

 • Zastupa Bratovštinu
 • Skrbi o radu Bratovštine i njezinih tijela te o zakonitosti rada Bratovštine
 • Vodi poslove Bratovštine sukladno odlukama Skupštine
 • Odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • Sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Bratovštine
 • Vodi posebnu skrb o imovini Bratovštine i naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Bratovštine
 • Provodi odluke i zaključke Skupštine
 • Saziva i vodi sjednice Velikog vijeća
 • Obavlja i druge poslove u interesu Udruge
 • Brine o upoznavanju javnosti s radom Bratovštine
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge

 

Članak 36.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, u svim poslovima zamjenjuje ga jedan od dopredsjednika. Skupština bira dva dopredsjednika na mandat od 4 godine.

Članak 37.

Tajnik Bratovštine:

 • Zastupa Bratovštinu
 • Skrbi o uvjetima rada i djelovanja Udruge
 • Vodi popis članova i skrbi se o članskim zahtjevima i obvezama
 • Obavlja stručno-administrativne poslove i odgovoran je za pripremu sjednica tijela Bratovštine
 • Skrbi o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu
 • Skrbi o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Velikog vijeća i drugih tijela Bratovštine
 • Vodi zapisnike i pismohranu društva
 • Vodi evidenciju o nagradama i priznanjima
 • Prikuplja godišnju članarinu
 • Vodi izmjene stanja dnevne blagajne
 • Priprema podatke Velikom vijeću za financijsko izvješće
 • Vodi evidenciju ulaznih računa i brine o redoslijedu plaćanja računa
 • Vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa i stanja računa Bratovštine
 • U suradnji s Velikim vijećem odlučuje o materijalno-financijskim obvezama Bratovštine
 • Obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Velikog vijeća

Članak 38.

Tajnika Bratovštine bira Skupština na četiri godine, s tim da može biti ponovno izabran.

Članak 39.

Rad svih članova Velikog vijeća mora biti usklađen. Rad svih izabranih i imenovanih članova u Tijela Bratovštine je volonterski, osim tajnika Bratovštine. Prema potrebama, Veliko Vijeće može donijeti Odluku da se određene osobe poput predsjednika Bratovštine stave na platnu listu.

Članak 40.

Isti članovi Velikog vijeća mogu biti ponovno birani na istu ili neku drugu funkciju u Velikom vijeću.

Članak 41.

U slučaju spriječenosti jednog od članova Velikog vijeća na duže vrijeme ili neaktivnosti te istupanja iz Velikog vijeća ili Bratovštine, ostali članovi imaju pravo izabrati privremenog člana do sljedeće Skupštine. Član koji istupa iz Velikog vijeća treba obrazložiti svoj postupak. Na prvoj Skupštini se predlaže i bira novi član Velikog vijeća.

Članak 42.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Skupština ili Veliko vijeće mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

LIKVIDATOR

Članak 43.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Bratovštine i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga. Likvidator ne mora biti član Bratovštine.

Likvidator zastupa Bratovštinu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Bratovštine do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

 

PRESTANAK POSTOJANJA BRATOVŠTINE

Članak 44.

Bratovština prestaje djelovati:

 • Odlukom Skupštine o prestanku njezina djelovanja
 • U drugim slučajevima predviđenim zakonom

 

U slučaju kad o prestanku postojanja Bratovštine odlučuje Skupština, odluku o tome donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja redovnih članova Skupštine.

IMOVINA BRATOVŠTINE

   Članak 45.

Imovinu Bratovštine čine novčana sredstva koje je Bratovština stekla uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata Bratovštine iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave, iz fondova Europske unije te nekretnine i pokretnine Bratovštine, kao i druga imovinska prava. Bratovština može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

 Članak 46.

Bratovština odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. Dobit koju Bratovština ostvari obavljanjem dopuštenih djelatnosti ili od svoje imovine, koristit će za obavljanje i unaprjeđenje svojih djelatnosti kojima se ostvaruju njeni ciljevi.

       Članak 47.

Svi prihodi i rashodi utvrđuju se financijskim planom koji prihvaća Skupština na prijedlog Velikog vijeća. Financijski plan donosi se za jednu kalendarsku godinu. Po završetku godine sastavlja se završni račun koji usvaja Skupština Bratovštine.

      Članak 48.

U slučaju prestanka postojanja Bratovštine, njezina imovina prelazi u posjed Hrvatske pokrajine Družbe Isusove u Zagrebu, Junija Palmotića 31. Ne može se dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje ili s njima povezanim osobama.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

      Članak 49.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Za tumačenje odredbi ovog Statuta nadležna je Skupština.

Za tumačenje odredbi drugih akata nadležno je Veliko vijeće.

Članak 51.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 8. prosinca 2018. g.

PREDSJEDNIK

Anđelko Đerek